Subject: raith free till 1:30pm
From: Yao-Te Cheng <ytcheng@stanford.edu>
Date: Fri, 18 Jan 2008 12:20:16 -0800

done early.

Yao-Te