Subject: Raith free until 9:00pm
From: Xu Tian <xutian@stanford.edu>
Date: Fri, 26 Jun 2009 19:55:26 -0700 (PDT)

Done early.

Xu