Subject: raith free 7:30-9:30pm
From: Yuan Zhang <zhangy@stanford.edu>
Date: Sun, 30 Apr 2006 13:10:31 -0700

Take an earlier one.

Yuan Zhang
EE department