Subject: RAITH free now till 6:30pm
From: Xu Tian <xutian@stanford.edu>
Date: Sun, 7 Jun 2009 16:10:27 -0700 (PDT)

Done early.

Xu Tian