Subject: Raith available 17:30-20:00 pm
From: Xu Tian <xutian@stanford.edu>
Date: Sun, 25 Oct 2009 18:17:58 -0700 (PDT)

Done early.

Xu Tian