On: Raith free 4:30pm to 10:30pm tomorrow

September 2005