On: I have taken mitsuru's slot right now

November 2007