Subject: release 6pm-8:30pm session tomorrow
From: Yuxin Zheng <yuxinz@stanford.edu>
Date: Mon, 10 Dec 2012 18:49:42 -0800