中国优秀企业遇到水土不服?

wbintz at wcp.welchcapital.com wbintz at wcp.welchcapital.com
Thu Nov 30 07:59:11 PST 2006


---------------------------------------------------------------

Èç ²» Ðè Òª Ïà ¹Ø ÐŠϢ Çë »Ø ¸´ ÍË ¶¨ ÓÊ Ï䣺bshfa23 at sohu.com 

---------------------------------------------------------------

       ¡¶ ÖÐ ¸ß ²ã ¹Ü ¿Ø Í» ÆÆ¡·×Ü ²Ã ¿Î ³Ì

      ×öÕæÕýµÄÆóÒµ¼Ò?2006Öйú×ܲá°È˲ơ±¾­ÓªÄê»á

---------------------------------------------------------------

¡ñ ʦ×ʼò½é
 
 Íô¿¡ºê£ºÔ­ÃÀ¹úHPO×Éѯ¼¯ÍÅÑÇÌ«×ܲà ̨Íå¹þ·ðÆó¹Ü×ÊÉî¹ËÎÊ
 
 ÑîСËÉ£º×ÊÉîµÄÕ½ÂÔÈËÁ¦×ÊԴר¼Ò£¬Î¬ÐÂÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´ÏîÄ¿×ܸºÔðÈË
 
 º«ÓÀÉú£º×ÊÉîµÄÕ½ÂÔÓëÁ÷³Ìר¼Ò£¬Öйú¿ÆѧԺ½ÌÊÚ£¬²©Ê¿Éúµ¼Ê¦
 
 Ñî·¢ÎÄ£ºÍŶÓÇý¶¯ÓëÖ´ÐÐÁ¦Ñо¿×¨¼Ò£¬Î¬ÐÂ×ÉѯÊÂÒµµ¥Î»²¿¸±×ܾ­Àí

---------------------------------------------------------------

Ö÷ ½²£ºÍô¿¡ºê£¨2006Äê16ÈÕ9£º00-12£º00£©

    µÚһģ¿é£ºÈËÁ¦×ʱ¾¹Ü¿Ø

    1¡¢½¨Á¢Öи߲ãÈ˲ŹÜÀíµÄ²ÆÎñͶ×Ê˼άģʽ
    2¡¢½¨Á¢ÊÊÓ¦È˲ųɳ¤¹¤×÷µÄÍÁÈÀºÍ»·¾³
    3¡¢½¨Á¢´ÓÔ¸¾°¡¢Ê¹Ãü¡¢¼ÛÖµ¹ÛµÄÎÄ»¯¹Ü¿Øϵͳ

Ö÷ ½²£ºÑîСËÉ£¨2006Äê16ÈÕ14£º00-17£º00£©

    µÚ¶þÄ£¿é£º¸ß¹Ü¼¤Àø¹Ü¿Ø 

    1¡¢½¨Á¢Ïñ¼¤Àø¹É¶«Ò»Ñù¼¤Àø¸ß¹ÜµÄ¹²Ó®Ë¼Î¬
    2¡¢°Ñ¿Í»§Ñ¡ÔñÎÒÃǵĹؼüÒªËØ×÷Ϊ¹Ø¼üÒµ¼¨Ö¸±ê
    3¡¢Ã÷È·¹«Ë¾ÀûÈó¡¢Òµ¼¨Ôö³¤ÓëÖи߲ã»Ø±¨µÄ·½Ê½

Ö÷ ½²£ºº«ÓÀÉú£¨2006Äê17ÈÕ9£º00-12£º00£©

    µÚÈýÄ£¿é£º¸ß²ãÕ½ÂԹܿØ

    1¡¢½¨Á¢°ÑÖи߲ãÖÇ»ÛÈÚÈ빫˾սÂԹ滮µÄ»úÖÆ
    2¡¢ÍÚ¾òÖи߲ãµÄÖǻۣ¬¸ß¶È²ÎÓëÕ½ÂÔÖƶ¨¹ý³Ì
    3¡¢Öи߲ã¶Ô×Ô¼º²ÎÓëÖƶ¨µÄÐÂÕ½ÂÔÌá³öÖ´Ðз½°¸

Ö÷ ½²£ºÑî·¢ÎÄ£¨2006Äê17ÈÕ14£º00-17£º00£©

    µÚËÄÄ£¿é£º¸ß¹ÜÇý¶¯¹Ü¿Ø

    1¡¢½¨Á¢½á¹û¼à¿Øƽ̨ϵÄÖи߲ã×ÔÖ÷¹ÜÀíÌåϵ
    2¡¢½¨Á¢¹«Ë¾ÍŶÓÖ´ÐÐÇý¶¯ÏµĹ«Ë¾Òµ¼¨¼à¿ØÌåϵ
    3¡¢½¨Á¢Öи߲ã¹ÜÀíÈËÔ±¸öÈ˳ɳ¤¹æ»®ÏµÍ³

---------------------------------------------------------------

¡ñ »á Îñ ±¨ Ãû
 1. »á Îñ ×é Ö¯£º άÐÂ×Éѯ
 
 2. ·Ñ    Ó㺠ÆÕͨϯλ£º2800Ôª/ÈË
           
         ¹ó±öϯλ£º4800Ôª/ÈË
           
 3¡¢¾Ù °ì µØ µã£º Éî ÛÚ
 
 4. µç    »°£º 0 7 5 5-2 8 5 8 0 9 1 6  ´«Õ棺0 7 5 5-2 8 5 8 1 1 2 9 
 
 5. ±¨ Ãû ·½ ʽ: µç»°µÇ¼Ç-->´«ÕæÈ·ÈÏ-->·¢³ö»áÎñÈ·ÈϺ¯-->תÕʱ¨Ãû

 6¡¢»¶Ó­Ë÷È¡Ïêϸ×ÊÁÏ

---------------------------------------------------------------

 ¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù ±¨¡¡Ãû¡¡»Ø¡¡Ö´ ¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù 

 ÇëÌîдºÃÒÔÏ»ØÖ´´«Õæµ½£º0 7 5 5--2 8 5 8 1 1 2 9

 ²Î¼ÓÆóÒµÃû³Æ£º______________________________________________________

 ÁªÂçÈË£º_____________ µç»°£º______________ ´«Õ棺___________________

 ²Î¼ÓÈËÊý:__________ÈË           ·ÑÓãº_____________Ôª

 ²Î»áÈË£º_____________ ְλ£º______________ ÊÖ»ú£º___________________
 
 ²Î»áÈË£º_____________ ְλ£º______________ ÊÖ»ú£º___________________

 ²Î»áÈË£º_____________ ְλ£º______________ ÊÖ»ú£º___________________

 ²Î»áÈË£º_____________ ְλ£º______________ ÊÖ»ú£º___________________

 »áÒéµØµã£º¡õ 1¡¢ÉϺ£ ¡õ 2¡¢ÉîÛÚ
 
 ¸¶¿î·½Ê½ ¡õ1¡¢ÏÖ½ð ¡õ 2¡¢×ªÕÊ 


More information about the litho mailing list